انتقادهای بسیاری که به لغو قانون معافیت کفالت تک فرزندی بود، بالاخره به تغییری در قانون جدید نظام وظیفه ختم شد؛ معافیت کفالت هست، اما برای پدر 65 ساله.

به گزارش خبرآنلاین، سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی، معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا، خبر از تغییر در مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی و معافیت کفالت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت داد: "سن پدر از 59 سال تمام به 65 سال تمام تغییر یافت."

او با اشاره به اجرایی شدن شرایط جدید مربوط به معافیت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت گفت: "برابر قانون خدمت وظیفه عمومی ، شرط بهره مندی مشمولان غیر غایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر هستند، نیازمندی پدر به مراقبت است که باید از سوی شورای پزشکی احراز شود. اما اشخاصی که کهولت سن دارند نیازی به طرح پرونده آنان در شورای پزشکی وجود ندارد."

سرهنگ اکبر حلوایی گفت: "برابر بررسی های صورت گرفته توسط ستادکل نیروهای مسلح اتمام 65 سالگی بعنوان کبر سن تعیین شده و در نتیحه از پنجم فروردین ماه سال 91 معافیت مشمولان غیر غایبی که پدر آنان وارد 66 سالگی شود بدون طرح پرونده در شورای پزشکی، رسیدگی می شود."

به گفته او اما برای معافیت کفالت پدر کمتر از 65 سال، اعطای معافیت منوط به تعیین نیازمندی پدر مشمول به مراقبت توسط شورای پزشکی است.

معاون مشمولان و امورمعافیت های سازمان نظام وظیفه عمومی همچنین از اجرای قانون قبلی تا چهارم فروردین 91 داد: "به پرونده افرادی که درخواست خود را تا پایان روز چهارم فروردین ماه سال 91 در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +10) به ثبت رسانده باشند مشروط به اینکه هنگام ثبت در خواست در سن مشمولیت بوده و واجد شرایط معافیت باشند، برابر مقررات سابق یعنی سن 59 سال تمام پدر، رسیدگی می شود."

پیش از این اعتراض هایی به حذف قانون معافیت کفالت پدر 59 شده بود. هرچند سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفتگویی با خبرآنلاین گفت این قانون ناعادلانه بوده است و به همین دلیل لغو شده است.