تصاویر اولین خریداران آی‌پد جدید
David Tarasenko؛ اولین خریدار آی‌پد در استرالیا

تصاویر اولین خریداران آی‌پد جدید
Robert Smith ؛ اولین خریدار آی‌پد در فیلادلفیا


تصاویر اولین خریداران آی‌پد جدید
Ryota Musha,Hisanori Kogure؛ اولین خریداران آی‌پد در توکیو